Καταστατικό Συνδέσμου Φιλολόγων Τρικάλων

Κεφάλαιο Α’

Τίτλος, σκοποί, μέσα

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (Σ.ΦΙ.Τ.) με έδρα τα ΤΡΙΚΑΛΑ.
Η σφραγίδα του Σ.ΦΙ.Τ. είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και στο κέντρο το έτος ίδρυσης «1984».

Άρθρο 2

Σκοποί του Σ.ΦΙ.Τ. είναι:
1)Η προαγωγή και η ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών
2)Η επιστημονικά και εκπαιδευτική έρευνα
3)Η συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού λαού
4)Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων καθώς και την αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτειακών θεσμών
5)Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ζωής του τόπου
6)Η συλλογή, καταγραφή, κατάταξη και έκδοση Μνημείων του λόγου και παραδοσιακών πράξεων κι ενεργειών, εθιμικής ζωής, της περιοχής, η συνοπτική έκδοση τοπικής Ιστορίας και η συνεργασία με τους αρμόδιους διοικητικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής για την καταγραφή, αξιολόγηση, βελτίωση και διαφύλαξη των τοπικών Μνημείων Τέχνης της πολιτιστικής μας ζωής και κληρονομιάς.
7)Η προάσπιση των ανθρωπιστικών ιδεωδών.

Άρθρο 3

Η εκπλήρωση των σκοπών επιδιώκεται με τα ακόλουθα μέσα:
1)Έκδοση εντύπων και περιοδικών
2)Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία με άλλες ενώσεις και ιδρύματα, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
3)Οργάνωση βιβλιοθήκης
4)Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων συνεδρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό
5)Λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ, και εγκρίνει η Γ.Σ.
6)Συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου.
7)Κε κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Κεφάλαιο Β’

Μέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις

Άρθρο 4

Τα μέλη του Σ.ΦΙ.Τ. διακρίνονται δε τακτικά και επίτιμα:
1)Τακτικά μέλη του Σ.ΦΙ.Τ. μπορούν να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.
2)Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., με πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντέλεσαν στην εκπλήρωση των σκοπών και του έργου του Σ.ΦΙ.Τ.

Άρθρο 5

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δικαιούνται να μετέχουν στις Συνελεύσεις, να εκλέγουν τη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Συνδέσμου και να εκλέγονται σ' αυτά.

Άρθρο 6

Όλα τα τακτικά μέλη οφείλουν:
1)Να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην εφαρμογή των σκοπών του Συνδέσμου και
2)Να εξοφλούν έγκαιρα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, για να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 7

1)Διαγράφεται από το Σύνδεσμο κάθε τακτικό μέλος του που:
α)καθυστερεί τη συνδρομή του πέρα από εικοσιτέσσερις (24) συνεχείς μήνες
β)παραβαίνει τα άρθρα του καταστατικού ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και
γ)προβαίνει σε πράξεις, που είναι αντίθετες με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
2)Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Γ’

Όργανα

Άρθρο 8

Όργανα του Συνδέσμου είναι:
α)Η Γενική Συνέλευση των Μελών.
β)Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ)Το Εποπτικό Συμβούλιο
1)Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σ.ΦΙ.Τ.
2)Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
3)Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το 2ο (δεύτερο) δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, ανά διετία.
4)Οι έκτακτες Γ.Σ. συνέρχονται με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., σε διάστημα είκοσι (20) ημερών.
5)Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σ' αυτή το 1/3 από τα τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός οχτώ (8) ημερών, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία με οσαδήποτε μέλη προσέλθουν.
6)Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, εκτός από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, του αντιπροσώπου για την τακτική Γ.Σ. της Π.Ε.Φ και τη διαγραφή μέλους.
7)Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ. Στην τακτική Γ.Σ. απολογισμού και εκλογών Συμβουλίων και αντιπροσώπου για την τακτική Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. εκλέγεται από τα παρόντα μέλη με ψηφοφορία Πρόεδρος ,Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, που προεδρεύουν, μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εκλογών.
8)Οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο καταθέτουν στο Προεδρείο ενυπόγραφη δήλωση υποψηφιότητας μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους αντιπροσώπους για την τακτική Γ.Σ. της Π.Ε.Φ.

Κεφάλαιο Δ’

Εκλογές

Άρθρο 10

1)Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., του Εποπτικού Συμβουλίου και του αντιπροσώπου για την τακτική Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. γίνονται κάθε δύο χρόνια, το 2ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2)Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει το Προεδρείο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποτελεί την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη λήξη των εργασιών καταρτίζεται αμέσως ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων για τα δύο νέα όργανα, Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο και για την Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. με αλφαβητική σειρά.
3)Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να σημειώνει μέχρι και δύο σταυρούς δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε συμβούλιο και ένα σταυρό για εκπρόσωπο στη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ.
4)Οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή, που παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητό τους. Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ο Πρόεδρος μονογράφει δίπλα στο όνομα κάθε μέλους που ψηφίζει και σφραγίζει το φάκελο. Δεκτοί στην ψηφοφορία γίνονται και όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας εκπληρώνουν, πριν ψηφίσουν, τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Το Προεδρείο των εκλογών συμπληρώνει τις καταστάσεις με την αναγραφή και των μελών αυτών.
5)Η διάρκεια και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση.
6)Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια, καταμετρά σταυρούς προτίμησης, συντάσσει το πρακτικό εκλογών με τα πλήρη αποτελέσματα, ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και τον εκπρόσωπο της Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. και παραδίδει το πρακτικό και το εκλογικό υλικό στο μέλος που έχει πλειοψηφήσει για το Δ.Σ.
7)Εκλέγονται για το Δ.Σ. εφτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται τρία (3) τακτικά και δύο(2) αναπληρωματικά. Για την Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. εκλέγεται ένα (1) μέλος τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό.
8)Απ’ τα εφτά (7) μέλη του Δ.Σ. τα τέσσερα (4) τουλάχιστο πρέπει να ανήκουν (υπηρετούν) στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Κεφάλαιο Ε’

Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

1)Ο Σ.ΦΙ.Τ. διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.
2)Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Έφορο Βιβλιοθήκης.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται απ' τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
4)Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ., μέσα σε πέντε (5) μέρες από τις αρχαιρεσίες με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, ή αν κωλύεται αυτό του δευτέρου πλειονοψηφήσαντος, συγκεντρώνονται και συγκροτούνται σε σώμα. Η εκλογή των μελών σ' όλα τα αξιώματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη εκλογής εφαρμόζεται η σχετική πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψηφία γίνεται κλήρωση.

Κεφάλαιο Στ’

Αρμοδιότητες Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
Άρθρο 12
1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερησίας διάταξης, αλλά και έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη.
2)Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ., αν ζητηθεί αυτό εγγράφως τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Στην πρόσκληση αναγράφοντα ι και τα θέματα.
3)Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει, αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4)Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό «Βιβλίο Πρακτικών του
Δ.Σ.» και υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.
5)Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές Συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε (5) συνεχόμενες Συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
6)Μετά από παραίτηση μέλους του Δ.Σ., για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται γενική ανασύνθεση του Δ.Σ.
7)Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από τη θέση του υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε οχτώ (8) μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησής του.
8)Σε περίπτωση που παραιτούνται περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., συ-καλείται εντός δύο (2) μηνών έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να εκλέξει νέο Δ.Σ. για μια διετία.

Άρθρο 13

Το Δ.Σ., στην άσκηση της Διοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1)Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Σ.ΦΙ.Τ. και κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.
2)Εκτελεί αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή εκτάκτων.
3)Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο και ενημερώνει τα μέλη του σχετικά.
4)Συγκροτεί Επιτροπές Μελέτης διαφόρων θεμάτων, σχετικά με το άρθρο 2 του καταστατικού.
5)Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με το Γενικό Γραμματέα, το κύριο εκτελεστικό όργανο τον αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Σ.ΦΙ.Τ. εκπροσωπεί το Σύνδεσμο εξωδίκως στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο γενικά, προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
6)Το Ε.Σ. ασκεί διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και συντάσσει έκθεση, που παρουσιάζεται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του.

Άρθρο 15

Ο Γραμματέας συν-εκπροσωπεί τον Σ.ΦΙ.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5. Είναι υπεύθυνος για τα πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του Σ.ΦΙ.Τ. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Είναι υπεύθυνος για το αρχείο και τη σφραγίδα του Σ.ΦΙ.Τ. καθώς και για τη λειτουργία του γραφείου.
Φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις του Σ.ΦΙ.Τ., παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση και ενεργεία σχετική με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του Σ.ΦΙ.Τ.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.
Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και
τις δικαιοδοσίες του, ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 16

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών με τους Φιλολογικούς αντιπροσώπους των σχολείων της περιοχής με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.
Οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του Σ.ΦΙ.Τ. και σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές ………………………… με άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Άρθρο 17

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις ………………………… Σ.Φ.I.Τ. και εκτελεί κάθε πληρωμή, που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό δαπανών. Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά και ευθύνεται για τη χρηματική και ακίνητη περιουσία του Σ.ΦΙ.Τ.
Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Σ.ΦΙ.Τ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και διαχειρίζεται χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει στο λογαριασμό του Σ.ΦΙ.Τ. σε Ταμιευτήριο.
Συντάσσει, διανέμει και παρουσιάζει για έγκριση στη Γ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό της θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό της επομένης διαχειριστικής περιόδου.

Άρθρο 18

Ο Έφορος Βιβλιοθήκης και εκδόσεων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Σ.ΦΙ.Τ.
Φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων του Σ.ΦΙ.Τ., με ανακοινώσεις στον τύπο και την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Φροντίζει για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων Οργανώσεων, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών, στην περιοχή του Σ.ΦΙ.Τ.
Συνεδριάζει με τον Ειδικό Γραμματέα για την επιλογή της ύλης, την έκδοση και την αποστολή εντύπων στους συνδρομητές.

Κεφάλαιο Ζ’

Έξοδα μελών Δ.Σ.

Άρθρο 19

l)Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και παραστάσεως, που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2)Καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στο Σ.ΦΙ.Τ., ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με το Σ.ΦΙ.Τ. οποιαδήποτε σύμβαση, με την οποία μπορεί να πάρει οποιαδήποτε αμοιβή.

Κεφάλαιο Η’

Πόροι του Σ.ΦΙ.Τ.

Άρθρο 20

1)Οι πόροι του Σ.ΦΙ.Τ. είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των μελών, από κληρονομιές, δωρεές, εκδηλώσεις, εκμετάλλευση ειδικών εκδόσεων και αξιοποίηση άχρηστου υλικού.
2)Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 300 δρχ. και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.
3)Κληροδοσίες, κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται, τελικά δεκτές, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον αποκλείονται όροι που δεσμεύουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του Σ.ΦΙ.Τ.
4)Τα έσοδα του Σ.ΦΙ.Τ. διαθέτονται: α)Για την έκδοση εντύπων, β)Για έξοδα του Γραφείου, γ)Για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως του Δ.Σ. και δ)Για κάθε άλλη ανάγκη του Σ.ΦΙ.Τ. που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό ή αποφασιστεί από Γ.Γ. ή το Δ.Σ.

Κεφάλαιο Θ’

Διάλυση του Σ.ΦΙ.Τ.

Άρθρο 21

1)Ο Σ.ΦΙ.Τ. δε διαλύεται, παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάζεις του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σ.ΦΙ.Τ., απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
2)Όταν διαλυθεί ο Σ.ΦΙ.Τ., διενεργείται εκκαθάριση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία σε χρήματα, χειρόγραφα, κινητά και ακίνητα, περιέρχεται σε Ίδρυμα ή Οργανισμό που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.
3)Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, και με πλειοψηφία 1/2 συν 1 του συνόλου των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρωμένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
4)Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάζεις του Νόμου περί Σωματείων.

Κεφάλαιο Ι’

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22

Μέχρι να εγκριθεί το Καταστατικό ο Σ.ΦΙ.Τ. διοικείται από 7μελές προσωρινό Δ.Σ., που έχει εκλεγεί από τους ιδρυτές του Σωματείου και ασκεί κανονικά και συλλογικά τα καθήκοντά του, όπως διαγράφονται από τις διατάζεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 23

Η θητεία του προσωρινού ή του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. και Ε.Σ. λήγει το Σεπτέμβριο του 1984, οπότε το δεύτερο 15ήμερο αυτού συγκαλείται τακτική Γ.Σ. των μελών για την εκλογή νέων οργάνων Δ.Σ. και Ε.Σ. Αυτό θεωρείται απαραίτητο για να συμπίπτει χρονικά από τον Οκτώβριο του 1984 η θητεία του μ' εκείνη του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ., για να διαμορφώνεται στην Γ.Σ. κριτική για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ., να ψηφίζονται προτάσεις προς τη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. και να εκλέγεται ο αντιπρόσωπος που θα εκπροσωπήσει το Σύνδεσμο Φιλολόγων στη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. ή για να σταλούν η κριτική και οι προτάσεις με έγγραφο.

Άρθρο 24

Όταν η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) θα μετατραπεί σε δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο, ο Σ.ΦΙ.Τ. θα είναι πρωτοβάθμιο όργανό της.

Άρθρο 25

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα, εγκρίνεται από τους ιδρυτές που υπογράφουν στα Τρίκαλα, στις 27 Γενάρη 1984.

Οι Ιδρυτές

Νημάς Θεόδωρος του Αθανασίου
Νάστας Αθανάσιος του Σωτηρίου
Αρχοντής Μόσιαλος του Λάμπρου
Πρεκατές Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Κορομηλάς Γεώργιος του Αναστασίου
Παπανίκος Θεόδωρος του Βασιλείου
Ευσταθίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Αγγελόπουλος Αθανάσιος του Μιχαήλ
Κοτρώνης Χρήστος του Σωτηρίου
Κωστούλας Νικόλαος του Λεωνίδα
Πρεκατές Βάιος του Κωνσταντίνου
Κουρεντής Νικόλαος του Βασιλείου
Αντωνάκης Θωμάς του Αντωνίου
Ζήσης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
Τσιμπούκη Τριανταφυλλιά του Νικολάου
Στάθης Ευάγγελος του Σωτηρίου
Δασταμάνης Αριστείδης του Χρήστου
Παπαγεωργίου Αθανάσιος του Δημητρίου
Αδάμος Σωτήριος του Λάμπρου
Αργυρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου
Χάμου Αντωνία του Θωμά
Ντιντής Ευθύμιος του Γεωργίου
Αρβανίτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
Παπαδόπουλος Χαρίλαος του Θεοφίλου
Ηλιάδης Προκόπιος του Γεωργίου
Τρίκαλα, 3/9/1984

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο